نامه فرهنگستان, دوره (10), شماره (39), سال (2008-10) , صفحات (7-24)

عنوان : ( ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء )

نویسندگان: سیدمهدی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله با بررسی قلمرو معنوی خیام شروع می شود. سپس در قسمت آغازین از منظر زندگی نامه ای نگاهی کوتاه به زندگی خیام و ابوالعلاء داشته ایم. پرسش اصلی مقاله از اینجا آغاز می شود که آیا می توان جهان نگری شاعرانه خیام را از روی رباعیات او ترسیم کرد؟ برای یافتن پاسخ ابتدا نسبت دو جهان شعر و فلسفی را بررسی کرده ایم. سپس مبانی جهان نگری خیامی، به مثابه نوعی جهان بینی که در سرتاسر جهان طرفدارانی دارد، تبیین کرده ایم. این بررسی همچنین نشان می دهد چه تفاوت های اساسی میان ابوالعلاء و خیام وجود دارد.

کلمات کلیدی

, خیام, ابوالعلاء, شعر فارسی, جهان نگری شاعرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023899,
author = {زرقانی, سیدمهدی},
title = {ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2008},
volume = {10},
number = {39},
month = {October},
issn = {1025-0832},
pages = {7--24},
numpages = {17},
keywords = {خیام، ابوالعلاء، شعر فارسی، جهان نگری شاعرانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء
%A زرقانی, سیدمهدی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2008

[Download]