بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2011-10-10

عنوان : ( بررسی قدرت باکتری کشی نوتروفیلهای خون گاوهای سیستانی و هولشتاین در برابر ایشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اروئوس )

نویسندگان: علی شهرکی , جلیل مهرزاد سلاکجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاو سیستانی برترین ن ژاد گاو گوشتی ایران می باشد که در برابر عوامل پاتوژن مقاومت بالایی داشته و در شرایط بد تغذیه ای و محیطی نیز عملکرد مناسبی دارد. یکی از عوامل اصلی مقابله با میکروبها در بدن حیوانات اهلی نوتروفیلها هستند که با فاگوسیتوز و کشتن میکروبها? حیوانات را در برابر پاتوژنهای مهاجم محافظت می کنند. علیرغم اهمیت نوتروفیلها? پدیده های ناشناخته زیادی نسبت به آنها در حیوانات اهلی و بوی ژه در مورد گاوهای سیستانی وجود دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت کشتن نوتروفیلها برای دو می باشد. برای این منظور پس از خون گیری از (E. coli) و ایشریشیا کولی (S. aureus) پاتوژن بسیار مهم استافیلوکوکوس اروئوس تعداد 10 راس گاو های سالم سیستانی و 10 راس گاوهای سالم هولشتاین? نوتروفیلهای خون خالص سازی شدند. ترکیبات ضد بوسیله آزمایش باکتریسیدال و coli .E و S. aureus میکروبی که بوسیله نوتروفیلهای جدا شده تولید گشت و ظرفیت آنها برای کشتن با استفاده از کشت میکروبی انجام گرفت. مطالعه مقایسه ای حاضر روی ترکیبات ضد میکروبی نظیر تولید آنیون سوپراکسید و ظرفیت کشتن نوتروفیهای گاو سیستانی روی پاتوژنهای مذکور نشان داد که بدنبال تحریک نوتروفیلها تولید آنیون سوپراکسید در گاوهای علاوه بر این در مقایسه با گاوهای هولشتاین . (P<0.01, n= سیستانی بطور معنی داری بالاتر از گاوهای هلشتاین همسان بود ( 10 بوسیله نوتروفیلهای گاو سیستانی افزایش معنی داری را نشان داد. نتایج مطالعه حاضر E. coli و S. aureus درصد کشتن پاتوژنهای این نظریه را تقویت می کند که در گاوهای سیستانی ایمنی ذاتی و عملکرد نوتروفیلها نسبت به گاوهای هولشتاین افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. بعلاوه فعالیت برخی آنزیمهای داخل سلولی برای تولید رادیکالهای آزاد بین گاوهای سیستانی و هولشتاین متفاوت است.

کلمات کلیدی

, باکتریسیدال, ایمنی ذاتی, نوتروفیل ها, رادیکالهای آزاد, گاو های سیستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023901,
author = {علی شهرکی and مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {بررسی قدرت باکتری کشی نوتروفیلهای خون گاوهای سیستانی و هولشتاین در برابر ایشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اروئوس},
booktitle = {بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران},
year = {2011},
location = {همدان, ايران},
keywords = {باکتریسیدال، ایمنی ذاتی، نوتروفیل ها، رادیکالهای آزاد، گاو های سیستانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قدرت باکتری کشی نوتروفیلهای خون گاوهای سیستانی و هولشتاین در برابر ایشریشیا کولی و استافیلوکوکوس اروئوس
%A علی شهرکی
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
%D 2011

[Download]