اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران , 2009-05-05

Title : ( ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان )

Authors: مینا جعفری , Ahmad Raza Mohammadnia , زهرا قربانی , ستاره قربانی , سیده فاطمه جزایری ,

Citation: BibTeX | EndNote

فصل یکی از علل در ماهیت چندین عاملی بیماری های انگشت گاوشناخته شده است. بدون تردید در فصول مختلف سال عوارض مختلفی مانند میزان بارش، رطوبت بستر، دمای محیط، استرس های گرمایی و سرمایی ، وزش بادو ...........می تواند شرایط را برای رخداد برخی بیماری ها مناسب نماید یا برعکس شرایط را نامناسب نماید. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان بویژه بیماری زخم کف سم و عوارض خط سفید انجام گرفت. این مطالعه در سطح 2 گاوداری در شهر اصفهان انجام شد. درگاوداری شماره یک تعداد 1800گاو دوشا با میانگین تولید شیرروزانه 36 لیتر دوشیده می شوند و درگاوداری شماره دو 1000 راس گاو با میانگین تولید شیر روزانه 37 لیتر در روز دوشیده می شوند. در هر دو گاوداری سیستم مراقبت از سم به طور سالانه انجام می گیرد. مطالعه حاضر در سال 1386 به مدت 12 ماه انجام گرفت. اطلاعات حاصل از سم چینی و عوارض ثبت شده در سم چینی در هر یک از گاوداری ها گرد آوری شد، سپس فراوانی عوارض سم نسبت به تعداد موارد سم چینی تعیین گردید و در صد هر یک از عوارض در هر فصل تعیین شد. در مجموع بیشترین رخداد فصلی بیماری زخم کف سم درفصل تابستان شناخته شد (95/4 و 89/1%). همچنین کمترین فراوانی در فصل زمستان (95/0 و 64/0 %) ثبت گردید. در مجموع بیشترین رخداد فصلی عارضه خط سفید در گاوداری یک و گاوداری دو فصول تابستان و بهارشناخته شد (86/3 و 22/8%) وکمترین فراوانی درگاوداری یک و گاوداری دو در فصول پاییز و زمستان (76/1 و 01/3 %) ثبت گردید. افزایش موارد زخم کف سم در تابستان را شاید بتوان حاصل استرس گرمایی بوجود آمده در این شهرو عوارض حاصل از آن نسبت داد. از سوی دیگر نظر به اینکه سیستم بستر در گاوداری شماره یک فری استال همراه با گردشگاه بتونی بوده و درگاوداری شماره دو استراحتگاه مسقف بستر کاه و ماسه داشته و گردشگاه نیز از خاک کوبیده شده پوشیده شده است، شاید بتوان تفاوت ها در فراوانی رخداد عارضه خط سفید را می توان ناشی از آن دانست. آنچه مسلم است همگونی هایی در رخداد فصلی این بیماری ها در این شهر دیده می شودو لیکن کاملا از الگوی مشابهی پیروی نمی نمایند.

Keywords

, لنگش, فصل,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023932,
author = {مینا جعفری and Mohammadnia, Ahmad Raza and زهرا قربانی and ستاره قربانی and سیده فاطمه جزایری},
title = {ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان},
booktitle = {اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران},
year = {2009},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {لنگش، فصل، گاو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان فصلی بودن جراحات بافت شاخی انگشتان گاو در اصفهان
%A مینا جعفری
%A Mohammadnia, Ahmad Raza
%A زهرا قربانی
%A ستاره قربانی
%A سیده فاطمه جزایری
%J اولین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات دامی ایران
%D 2009

[Download]