هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن )

نویسندگان: احمدرضا محمدنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه در یک گاوداری صنعتی با 800 راس گاو دوشا و میانگین تولید 34 لیتر شیر درماه طی سه ماه متوالی انجام گرفت. درجه بندی حرکتی در گاوها بر حسب اسکور حرکتی 5 نقطه ای اسپرچرانجام شد و اسکور بدنی نیز بر اساس روش معمول پنج درجه ای انجام و ثبت گردید. نظر به تغییرات اسکور بدنی در روزهای گوناگون شیردهی تنها گاوهایی که در ماه اول دارای روز شیر دهی 100 تا 200 بودند، انتخاب شد. به گونه ای که 60 گاو غیر لنگ با اسکورحرکتی 1و2 و 40 گاو لنگ با اسکور حرکتی 3 به بالا انتخاب و تمام اطلاعات مربوط به اسکور لنگش و اسکور بدنی این گاوها در ماه اول، یک ماه بعد و همچنین 4 ماه بعد ثبت گردید.در هردو گروه از گاوها اسکورهای بدنی در طول مدت مطالعه به .شکل معنی داری تغییرکرده و افزایش را نشان می دهند (ANOVA, P<0.05). در گروه گاوهای غیر لنگ اسکور حرکتی در ماه های سوم (0.44 ± 3.24)و دوم (0.41 ± 2.9 ) نسبت به ماه اول (0.37 ± 2.66 ) افزایش معنی داری نشان می دهد. حال آنکه در گروه گاوهای لنگ تنها اسکور حرکتی در ماه سوم(0.55 ±3.17) نسبت به ماه اول افزایش معنی داری را نشان می دهد واسکور حرکتی در ماه دوم(0.41 ± 2.75)نسبت به ماه اول(0.37 ± 2.59)افزایش معنی داری را نشان نمی دهد.

کلمات کلیدی

, BCS, گاو,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023940,
author = {محمدنیا, احمدرضا},
title = {بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {BCS، گاو، لنگش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر لنگش بردرجه چاقی بدن
%A محمدنیا, احمدرضا
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]