هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC )

نویسندگان: زهرا قربانی , ناصر وجدی , عباس پرند , احمدرضا محمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: لنگش یکی از نگرانی ها و مشکلات عمده گله های شیری درتمام دنیاست، به علت شیوع بالا، درد شدید، بیماریهای وابسته به آن و دخیل بودن آن در ضررهای اقتصادی یکی از مهمترین نگرانی های صنعت دامپروری محسوب می گردد و موجب بروز عوارض فراوان در گله از جمله افزایش اورام پستان و در نتیجه بالا رفتن SCC می شود. در مطالعه حاضر علاوه بربررسی وضعیت عمومی لنگش در سطح گله های مورد مطالعه تلاش گردیده است تا وضعیت یاخته های سوماتیک پستانی در اسکورهای مختلف حرکتی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش کار: در این بررسی تعداد 4 گاوداری با تعداد راس 219، 91، 77، 96 گاوهای دوشا و با میانگین تولید 47/38، 94/34 ، 65/33،03/34، واقع در شهرستان مشهد، مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمامی گاوها اسکورینگ حرکتی 5 نقطه ای که در آن اسکور یک به گاو سالم و اسکور 5 به گاو لنگ داده می شد، استفاده شد. در این سیستم گاوهای دارای درجه لنگش ≥3 به عنوان گاو لنگ محسوب شدند. علاوه بر این دیگر اطلاعات هر گاو از جمله SCC استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: در گاوداری های مورد مطالعه میزان اسکور های غیر لنگ از 4/47 تا 48/65 متغیر بود و به طور متقابل اسکورمربوط به گاوهای لنگ نیز از 52/34 تا 6/52 متغیر بود. درصد گاوهای غیرلنگ12/61 و درصد گاوهای لنگ 87/38 بودند. در مجموع نظر به اهمیت هر چه بیشتر اسکورهای حرکتی چهار و پنج جمع این دو اسکوراز 12 لغایت 1/22 % شناخته شد. میانگین scc به ترتیب 43/272، 06/331، 33/403، 26/405 ، 6/175 هزار در اسکورهای یک تا پنج ثبت گردید. یافته های SCC با استفاده از آزمون پراش یک طرفه (one way ANOVA) در سطح P<0.05 در نرم افزار آماری سیگما استات (Jandel scientific )مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه گیری: در مجموع فراوانی بالای گاوها در اسکورهای حرکتی بالا نشانگر وضعیت نسبتا بد حرکتی در این دامداری ها می باشد. حد قابل قبول فراوانی اسکورهای حرکتی چهارو پنج در مطالعات قبلی حداکثر 5% شناخته شده است که در این مطالعه در بهترین شرایط بیش از 2 برابر حد قابل قبول می باشد. همچنین افزایش یاخته های سوماتیک با افزایش اسکورهای حرکتی نیز ممکن است حاصلی از مدت زمان خوابیدن بیشتر دام متعاقب درگیری اندامهای حرکتی باشد که قبلا نیز به فراوانی مورد تاکید قرار گرفته است. 1. Zdanowicz M, Shelford JA, Tucker CB, Weary DM, von Keyserlingk MAG. Bacterial Populations on Teat Ends of Dairy Cows Housed in Free Stalls and Bedded with Either Sand or Sawdust 2004, J. Dairy Sci. 87:1694–1701. 2. de Haas Y, Barkema HW, Schukken YH, Veerkamp RF. Associations between somatic cell count patterns and the incidence of clinical mastitis 2005, Preventive Veterinary Medicine 67: 55–68.

کلمات کلیدی

, لنگش, SCC, گاو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023942,
author = {زهرا قربانی and ناصر وجدی and عباس پرند and محمدنیا, احمدرضا},
title = {مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لنگش، SCC، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی فراوانی لنگش د رگله های شیری شهرستان مشهد و ارزیابی ارتباط آن با SCC
%A زهرا قربانی
%A ناصر وجدی
%A عباس پرند
%A محمدنیا, احمدرضا
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]