هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2010-02-23

عنوان : ( میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو )

نویسندگان: سیده پریسا هاشمی فرد دهکردی , مرضیه مهدیزاده , سمانه آذر پژوه , کیمیا رئیس زاده , پریسا رئیسی دهکردی , احمدرضا محمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بیماری زخم کف سم و عفونت خط سفید بیشترین فراوانی را در بین عوامل غیر عفونی لنگش گاوشیری داشته و عامل رخداد زیانهای اقتصادی فراوانی می باشد. استفاده از اسکورینگ حرکتی و شناخت الگوی اپیدمیولوژیک عوامل متعدد لنگش ، ممکن است راهی برای پیشگیری از آنها و همچنین شناسایی بیشتر موارد بیماری را فراهم نماید، هرچند که این اسکور حرکتی در بسیاری مواقع تا مدتها پس از رخداد عارضه همچنان بالا می ماند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مدت استمرار اسکورهای حرکتی پس از رخداد عارضه زخم کف سم در گاوداری های صنعتی می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه میزان رخداد زخم کف سم 30 راس گاو در 3 ماه متوالی قبل و بعد از رخداد عارضه دریک گاوداری صنعتی با 800 راس گاو دوشا ، مورد بررسی قرار گرفت. درجه بندی حرکتی در تمامی گاوها در ماه های قبل و همچنین بعد از رخداد عارضه انجام داده شد. برای این منظور از روش اسکورینگ 5 نقطه ای اسپرچر که در آن اسکور یک به گاو سالم و اسکور 5 به گاو کاملا لنگ داده می شود، استفاده گردید. بافته ها با استفاده از آزمون t-test در نرم افزارآماری sigmastat در سطح P<0.05 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: میانگین اسکور حرکتی گاو در 3 ماه قبل از رخداد جراحت (87/0 ± 44/2) با میانگین اسکور حرکتی گاو در 3 ماه بعد از رخداد جراحات (01/1 ± 77/2) تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. میانگین اسکورهای حرکتی در ماه قبل از عارضه (85/0±25/2) ثبت گردید که در ماه رخداد عارضه به شکل معنی داری افزایش یافته بود (2/1± 3) که این افزایش در ماه بعد از رخداد عارضه هرچند هنوز به شکل ظاهری بالاتر از ماه قبل از رخداد عارضه بود (97/0 ± 77/2) ولیکن تفاوت معنی داری را نشان نمی داد. عدم اختلاف معنی دار کماکان 2 ماه بعد از عارضه نیز وجود دارد و لیکن در ماه سوم پس از عارضه مجددا اسکور حرکتی بالا رفته به گونه ای که به شکل معنی داری بالاتر از اسکور حرکتی در ماه قبل از عارضه است (13/1 ± 3). نتیجه گیری: آنچه مسلم است مبتنی بر نتایج این تحقیق اسکور حرکتی پس از رخداد جراحات زخم کف سم حداقل تا سه ماه بالا باقی می ماند هرچند که جراحت به شکل ظاهری بهبود یافته است. 1. Rushen J, Pombourcq E, de Passille AM. Validation of two measures of lameness in dairy cows 2007, Applied Animal Behaviour Science 106: 173–177. 2. Telezhenko E, Bergsten Ch. Influence of floor type on the locomotion of dairy cows 2005, Applied Animal Behaviour Science 93: 183–197.

کلمات کلیدی

, استمرار اسکور حرکتی, گاو شیری, زخم کف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023943,
author = {سیده پریسا هاشمی فرد دهکردی and مرضیه مهدیزاده and سمانه آذر پژوه and کیمیا رئیس زاده and پریسا رئیسی دهکردی and محمدنیا, احمدرضا},
title = {میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو},
booktitle = {هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استمرار اسکور حرکتی، گاو شیری، زخم کف سم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان استمرار اسکور حرکتی گاو پس از رخداد زخم کف سم در گاو
%A سیده پریسا هاشمی فرد دهکردی
%A مرضیه مهدیزاده
%A سمانه آذر پژوه
%A کیمیا رئیس زاده
%A پریسا رئیسی دهکردی
%A محمدنیا, احمدرضا
%J هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]