کتاب قیم, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (197-214)

عنوان : ( فضل بن شاذان در آیینه تمییز مشترکات رجالی )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , زکیّه زارع باقی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی ازمباحث مطرح در علم رجال مسئله تمییز مشترکات است که بر اساس ان میان دو یا چندشخصیت رجالی خلط صورت گرفته است وانها را یک شخص پنداشته اند ازمصادیق این مسئله فضل بن شاذان نیشابوری امامی است که بسیاری ازبزرگان میان او وفضل بن شاذان رازی عامی تمییز قائل نشده انداین پژوهش برآن است که پس از معرفی اجمالی فضل نیشابوری مسئله تمییز مشترکات را درمورد او بررسی وبا ریشه یابی علت اصلی اشتباه وخلط میان این دو نفربه لغزش محققانی دراین عرصه اشاره نماید

کلمات کلیدی

, فضل بن شاذان , علم رجال تمییز مشترکات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023955,
author = {رستمی, محمدحسن and زارع باقی آبادی, زکیّه},
title = {فضل بن شاذان در آیینه تمییز مشترکات رجالی},
journal = {کتاب قیم},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6026},
pages = {197--214},
numpages = {17},
keywords = {فضل بن شاذان -علم رجال تمییز مشترکات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فضل بن شاذان در آیینه تمییز مشترکات رجالی
%A رستمی, محمدحسن
%A زارع باقی آبادی, زکیّه
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2011

[Download]