جهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

عنوان : ( مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای )

نویسندگان: حسین کارشکی , منیره صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه سازگاری و ادراک فعالیتهای کلاسی در دانش آموزان شاخه فنی حرفه ای-کاردانش و نظری است. بدین منظور نمونه ای به حجم 310 دانش آموز دختر دوره متوسطه منطقه تبادکان مشهد ، به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه سازگاری مدرسه ای سینها (1993) و پرسشنامه ادراک فعالیتهای کلاسی جنتری و اون (2004) توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. پایایی و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های سازگاری شامل سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی در دو گروه نظری و فنی حرفه ای-کاردانش تفاوت معناداری وجود ندارد(t(1,309)=13/23, p<0/001) . ادراک کیفیت فعالیتهای کلاسی شامل چالش، انتخاب، جاذبه، معنا و خودکارآمدی در دو گروه نظری و فنی حرفه ای-کاردانش تفاوت معناداری وجود دارد(t(1,309)=13/23, p<0/001) .

کلمات کلیدی

, ادراک کیفیت کلاسی, رشته تحصیلی, فنی حرفه ای-کاردانش,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023980,
author = {کارشکی, حسین and صالحی, منیره},
title = {مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای},
booktitle = {جهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادراک کیفیت کلاسی، رشته تحصیلی، فنی حرفه ای-کاردانش، نظری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه سازگاری و ادراکات کیفیت کلاسی در دانش آموزان نظری و فنی-حرفه ای
%A کارشکی, حسین
%A صالحی, منیره
%J جهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]