دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (69), شماره (7), سال (2011-10) , صفحات (426-431)

عنوان : ( تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت در زنان تمرین کرده )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , مهدیه ابراهیم نیا , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ابستاتین، یک پپتید ضد اشتها است. مطالعات نشان می دهد که ابستاتین در تعادل انرژی، ترشح هورمون رشد (GH) و وزن بدن نقش دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه تمرین هوازی (1.5 مایل دویدن) بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت‌ها می باشد. ابزار و روش ها: به این منظور، تعداد 16 زن تمرین کرده خراسانی پس از فراخوان انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی مسافت 1.5 مایل را با سرعت ثابت (VO2max 70%) دویدند و گروه کنترل نیز در این مدت بدون تمرین(حاضر در شرایط تمرین) بودند. نمونه های خونی قبل از پروتکل تمرینی بصورت ناشتا و بلافاصله پس از تمرین، به میزان cc10 از ورید بازویی جمع آوری شد. پس از جداسازی لنفوسیت ها به روش سانتریفیوژ، بیان ژن ابستاتین در لنفوسیت های آزمودنی ها با استفاده از روش semi-quantitative-RT-PCR انجام شد. یافته ها: این پژوهش نشان داد که یک جلسه تمرین هوازی سبب افزایش معناداری در بیان ژن ابستاتین لنفوسیت های آزمودنی ها نسبت به گروه کنترل نمی گردد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه مشخص می کند که یک جلسه تمرین هوازی افزایش معناداری در بیان ژن ابستاتین لنفوسیت ایجاد نمی کند. ممکن است شدت، نوع و مدت پروتکل تمرینی بکار رفته در این تحقیق، بیان ژن ابستاتین لنفوسیت را تحت تأثیر قرار نداده که این نتیجه، همراستا با نتایج سایر مطالعات انجام شده در این زمینه می باشد.

کلمات کلیدی

, ابستاتین, بیان ژن, لنفوسیت, تمرین هوازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023988,
author = {رشیدلمیر, امیر and ابراهیم نیا, مهدیه and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت در زنان تمرین کرده},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2011},
volume = {69},
number = {7},
month = {October},
issn = {1683-1764},
pages = {426--431},
numpages = {5},
keywords = {ابستاتین، بیان ژن، لنفوسیت، تمرین هوازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر یک جلسه تمرین هوازی بر بیان ژن ابستاتین لنفوسیت در زنان تمرین کرده
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیم نیا, مهدیه
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2011

[Download]