علوم حدیث, دوره (15), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (160-173)

عنوان : ( باران در روایات )

نویسندگان: محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باران رحمت الهی است خداوندبافروفرستادن این عامل حیات سرسبزی ونشاط وشادابی رابر همگان رقم زده است باران وسودمندی های ان بارهادرروایات اسلامی مطرح شده است ودرانهابه نوشیدن از اب باران توصیه شده واز اثارمهم ان در دفع بیماریهاسخن به میان امده است درروایات به زیبایی ارتباط میان بارش باران ومعنویت ترسیم وگناهان مانع نزول باران فهرست شده اندولی در اینکه منشاباران ابرها هستند یااین که باران درلایه ای فراتر از ابرهاشکل می گیرندوابرها حکم غربال را دارندروایاتی وجود داردکه برخی ان روایات رامخالف قران یا مخالف علم تلقی کرده انددراین مقاله این روایات از نظر سندی ومتنی مورد بررسی قرارگرفته اند

کلمات کلیدی

, باران , ابر, آسمان , غربال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023993,
author = {رستمی, محمدحسن},
title = {باران در روایات},
journal = {علوم حدیث},
year = {2011},
volume = {15},
number = {4},
month = {January},
issn = {1561-0098},
pages = {160--173},
numpages = {13},
keywords = {باران -ابر-آسمان -غربال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باران در روایات
%A رستمی, محمدحسن
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2011

[Download]