جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (86), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (91-118)

عنوان : ( شهود در فلسفه، استدلال در عرفان )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , رسول حسین پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان در شناخت هستی و دستیابی به حقیقت دو وسیله در نهاد خویش و دو راه پیش روی خود دارد، عقل و دل؛ برهان و کشف. برخی راه برهان را اختیار کرده و شهود را به سبب نداشتن استدلال بی ارزش دانسته و برخی هم شهود را به سبب حضوری بودن آن بر برهان برتری داده اند. حکیمان متأله با پژوهش های خود در فلسفه و عرفان توانستند این مطلب را اثبات کنند که عقل و دل اگرچه روشی جدای از هم دارند اما مقصدشان یکی است و تفاوت یافته‌های آن دو را به شدت و ضعف دانستند. از این رو برهان وکشف را نیازمند یکدیگر دیده و کمال هر یک را به دیگری دانسته و توانستند بنیان محکمی برای شناخت هستی بنا نهند

کلمات کلیدی

, شناخت, برهان, شهود, وحدت وجود, تجلی, وجود استقلالی, وجود ربطی, وجود مطلق, وجوب وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023995,
author = {حسینی, سیدمرتضی and حسین پور, رسول},
title = {شهود در فلسفه، استدلال در عرفان},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2011},
volume = {86},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {91--118},
numpages = {27},
keywords = {شناخت، برهان، شهود، وحدت وجود، تجلی، وجود استقلالی، وجود ربطی، وجود مطلق، وجوب وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شهود در فلسفه، استدلال در عرفان
%A حسینی, سیدمرتضی
%A حسین پور, رسول
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2011

[Download]