همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضائیه , 2010-03-03

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد) )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی , محسن نوغانی دخت بهمنی , غلامرضا بابایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان و انواع رفتارهای مخرب به امکانات شهرداری است و در کنار آن عوامل موثر بر این نوع رفتارها را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش وندالیسم عبارتست از رفتارهایی نابهنجار که بصورت ارادی و آگاهانه منجر به تخریب و زیان رساندن به اموال و امکاناتی است که به گونه ای زیر نظر شهرداری است .روش این تحقیق پیمایشی ، واحد مشاهده و تحلیل فرد است. جامعه آماری نوجوانان و جوانان سنین 34-15 سال ساکن در شهر مشهد در سال 1385 بوده اند.حجم نمونه 600 نفر تعیین شده که به نسبت جمعیت هر منطقه توزیع شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد بیشترین رفتار نابهنجار راه رفتن روی چمن با 64/5 درصد و در مرتبه بعدی ریختن آشغال در پارک و خیابان با 55/7 درصد است.مردان از زنان و مجردان از متاهلان بیشتر دست به انجام رفتارهای نابهنجار می زنند.افرادی که دارای سن کمتری هستند این رفتارها را بیشتر انجام می دهند.29/7 درصد از پاسجگویان دلیل تخریب را عقده های درونی و 17/7 درصد تفنن و لذت بردن را دلیل آن می دانند.نتایج آزمون های آماری موید موارد زیر است : آنومی فرد، ناکامی فرد در استفاده از امکانات شهرداری ، اجحاف در استفاده از امکانات شهرداری ، مورد تایید اجتماعی قرار گرفتن و میزان و شدت ارتباط با گروه کجرو دوستان با انجام رفتارهای نابهنجار رابطه مثبت و در مقابل تعلق به وسایل عمومی ، احساس ناراحتی فرد از صدمه دیدن اموال عمومی وواکنش فرد نسبت به تخریب اموال عمومی با انجام رفتارهای نابهنجار رابطه منفی داشته اند.

کلمات کلیدی

, ناهنجاری اجتماعی , وندالیسم , اموال شهرداری , رفتارهای نابهنجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024008,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا and نوغانی دخت بهمنی, محسن and غلامرضا بابایی},
title = {تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد)},
booktitle = {همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضائیه},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ناهنجاری اجتماعی ، وندالیسم ، اموال شهرداری ،رفتارهای نابهنجار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل جامعه شناختی پدیده وندالیسم (نمونه پژوهشی شهر مشهد)
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A غلامرضا بابایی
%J همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از جرم قوه قضائیه
%D 2010

[Download]