چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان , 2011-10-11

عنوان : ( بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهی غیر منطقی دختران گریزان از منزل )

نویسندگان: ریحانه اکبرزاده , سیدعلی کیمیایی , آزیتا کشاورز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه مقدمه:این پژوهش در خصوص بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری بر باورهای غیر منطقی دختران گریزان از منزل میباشد. روش کار:به این منظور تعداد 30 نفراز دختران گریزان ساکن در یکی از مراکز اسیبهای اجتماعی شهر مشهد انتخاب شدند،تعداد 15 نفر گروه ازمایش و 15 نفر در گروه کنترل با روش نمونه گیری در دسترس جایگزین شدند.گروه ازمایش در طی 14 جلسه هفته ای 2 بار به مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه تحت مداخله شناختی رفتاری قرار گرفتند.گروه شاهد این مداخله را دریافت نکردند.ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته باورهای غیر منطقی دختران گریزان میباشد.که ازمودنی ها قبل و بعد از اجرای مداخله به ان پاسخ دادند.داده ها با استفاده از برنامه اماری spss از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:نشان داد که مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهای غیر منطقی دختران گریزان از منزل تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری:با توجه به شیوع پدیده گریز دختران و پیامدهای ان به نظر میرسد مداخله های شناختی رفتاری گروهی در بهبود و اصلاح باورهای غیر منطقی این افراد موثر میباشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه:باورهای غیر منطقی, دختران گریزان از منزل, مداخله شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024022,
author = {ریحانه اکبرزاده and کیمیایی, سیدعلی and آزیتا کشاورز},
title = {بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهی غیر منطقی دختران گریزان از منزل},
booktitle = {چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {کلید واژه:باورهای غیر منطقی،دختران گریزان از منزل،مداخله شناختی رفتاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارامدی مداخله شناختی رفتاری گروهی بر باورهی غیر منطقی دختران گریزان از منزل
%A ریحانه اکبرزاده
%A کیمیایی, سیدعلی
%A آزیتا کشاورز
%J چهارمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
%D 2011

[Download]