علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (3), شماره (1), سال (2004-6) , صفحات (43-50)

عنوان : ( Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters. )

نویسندگان: محمد جواد مغربی , ابوالفضل مصطفی دانشجو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters

کلمات کلیدی

Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024033,
author = {مغربی, محمد جواد and ابوالفضل مصطفی دانشجو},
title = {Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters.},
journal = {علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2004},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0025},
pages = {43--50},
numpages = {7},
keywords = {Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Self Similarity Models of Time Trace and Time Characteristics of Spherical Shock Wave Parameters.
%A مغربی, محمد جواد
%A ابوالفضل مصطفی دانشجو
%J علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود
%@ ****-0025
%D 2004

[Download]