علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (3), شماره (12), سال (2007-3) , صفحات (27-44)

عنوان : ( بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی )

نویسندگان: محمود شریعتی , محمد جواد مغربی , جعفری تلوکلائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تمرکز تنش با استفرده از روش آنالیز ابعادی و خود مشابهی

کلمات کلیدی

بررسی تمرکز تنش با استفرده از روش آنالیز ابعادی و خود مشابهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024034,
author = {شریعتی, محمود and مغربی, محمد جواد and جعفری تلوکلائی},
title = {بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی},
journal = {علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود},
year = {2007},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {****-0025},
pages = {27--44},
numpages = {17},
keywords = {بررسی تمرکز تنش با استفرده از روش آنالیز ابعادی و خود مشابهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی
%A شریعتی, محمود
%A مغربی, محمد جواد
%A جعفری تلوکلائی
%J علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود
%@ ****-0025
%D 2007

[Download]