علوم باغبانی, دوره (25), شماره (2), سال (2011-10) , صفحات (201-210)

عنوان : ( تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: علی اسکندری , حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , محمد کافی , عباس مجدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر رژیم آبیاری و رقم بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی، آزمایشی در سال 1388 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی پس از سبز شدن بوته ها تا قبل از مرحله آغازش غده ، نوع رژیم آبیاری: تامین 100 درصد نیاز آبی سیب زمینی و تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی در کل دوره رشد گیاه ((و ارقام مورد استفاده شامل آگریا، آلمرا و سینورا بودند. نتایج آزمایش نشان داد از نظر صفات فیزیولوژیکی اندازه گیری شده بیشترین میزان محتوی نسبی آب برگ، مقدار فلئورسانس کلروفیل، شاخص سطح برگ و ارتفاع کانوپی متعلق به رژیم آبیاری تامین 100 درصد نیاز رطوبتی سیب زمینی باشد. هر چند با کاهش حجم آبیاری میزان عدد کلروفیل متر در برخی موارد به دلیل افت شاخص سطح برگ بیشتر بود. همچنین در کلیه رژیم های آبیاری عملکرد کل غده رقم آگریا نسبت به سایر ارقام برتری داشت. با توجه به نتایج حاصل از محاسبه کارآیی مصرف آب با کاهش 30 درصد حجم آبیاری مقدار این صفت در رقم آگریا در رژیم آبیاری تامین 70 درصد نیاز آبی سیب زمینی تا قبل از مرحله آغازش غده بیش از سایر ارقام بود. در مجموع به نظر می رسد علی رغم کاهش حجم آبیاری رقم آگریا با توجه به شرایط آب و هوایی مشهد در مقایسه با سایر ارقام رشد و نمو و در نهایت عملکرد قابل قبول تری داشته است.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, رژیم آبیاری, رقم, کارآیی مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024065,
author = {اسکندری, علی and خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and کافی, محمد and عباس مجدآبادی},
title = {تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {201--210},
numpages = {9},
keywords = {سیب زمینی، رژیم آبیاری، رقم، کارآیی مصرف آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد
%A اسکندری, علی
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A کافی, محمد
%A عباس مجدآبادی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]