دومین همَایش ملی علوم و تکنولوژی بذر , 2011-10-26

عنوان : ( تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه )

نویسندگان: حسین صحافی , حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , سعید جاهدی پور , سید داوود سجادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر رازیانه آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای میدان مغناطیسی شامل قراردادن بذرها در معرض میدان مغناطیسی با 15 میلی تسلا به مدت 1، 5، 15، 25 و 60 دقیقه، میدان مغناطیسی با 25 میلی تسلا به مدت 1، 5، 15، 25 و 60 دقیقه، تیمار میدان مغناطیس دائم با شدت 3 میلی تسلا و تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. کمترین متوسط زمان جوانه زنی در تیمارهای با شدت 15 میلی تسلا در زمانهای 15 و 25 دقیقه بدست آمد.

کلمات کلیدی

, تیمار فیزیکی, گیاه دارویی, متوسط زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024067,
author = {حسین صحافی and فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and سعید جاهدی پور and سید داوود سجادیان},
title = {تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه},
booktitle = {دومین همَایش ملی علوم و تکنولوژی بذر},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تیمار فیزیکی، گیاه دارویی، متوسط زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه
%A حسین صحافی
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A سعید جاهدی پور
%A سید داوود سجادیان
%J دومین همَایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
%D 2011

[Download]