اقتصاد مقداری, دوره (7), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (57-74)

عنوان : ( مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) )

نویسندگان: نرجس خواجه روشنایی , ناصر شاه نوشی فروشانی , یداله آذرین فر , رویا محمد زاده , افشین امجدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف کلی مقاله حاضر، مطالعه چگونگی تأثیر سیاستهای پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب انتظارات عقلایی طی دوره زمانی 85-1352 است. در همین راستا ابتدا با بهره گیری از روش پسران و شین، وجود رابطه بلند مدت میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته نرخ ارز مؤثر حقیقی و نرخ تورم بررسی گردید و سپس روابط بلند مدت با استفاده از الگوی ARDL به دست آمد. روابط کوتاه مدت نیز با استفاده از فرآیند هندری و آزمون فرضیه های پیاپی تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نوسانات تورمی، تغییرات شاخص قیمت (تورم) می باشد. همچنین به استناد نتایج، در چارچوب انتظارات عقلایی تحلیل میزان تأثیر نرخ ارز و تورم بر یکدیگر امکان پذیر نیست. از آنجا که دو معیار سیاستی بانک مرکزی (ذخایر بانک مرکزی به کل اعتبارات داخلی و اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت) در بلندمدت و کوتاه مدت، تأثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ ارز و تورم نشان دادند، در نتیجه برای ایجاد ثبات اقتصادی، انتخاب سیاستهای پولی مناسب توسط بانک مرکزی نقش به سزایی در ثبات این متغیرها خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, سیاست پولی, ثبات کلان اقتصادی, انتظارات عقلایی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024068,
author = {خواجه روشنایی, نرجس and شاه نوشی فروشانی, ناصر and یداله آذرین فر and رویا محمد زاده and افشین امجدی},
title = {مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5850},
pages = {57--74},
numpages = {17},
keywords = {سیاست پولی، ثبات کلان اقتصادی، انتظارات عقلایی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی)
%A خواجه روشنایی, نرجس
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A یداله آذرین فر
%A رویا محمد زاده
%A افشین امجدی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]