اندیشه دینی, دوره (43), شماره (2), سال (2012-10) , صفحات (27-54)

عنوان : ( بررسی دلایل وجودشناختی الهیات سلبی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرفداران الاهیات سلبی در بعد وجودشناختی آن، بر دلایلی چون وحدت و بساطت مطلقه ی ذات، نفی تشبیه، حد و ماهیت نداشتن ذات خدای متعال، عدم تعین و تناهی او تاکید می کنند. این دلایل بر مبنای الاهیات ایجابی، با نقدهایی چون عدم تنافی صفات با وحدت و بساطت ذات، عدم تنافی توصیف با تنزیه، عدم تلازم میان صفت داشتن و حد داشتن، تعارض ذات مطلق و بی تعین با خدای ادیان و خلط میان معرفت اجمالی و تفصیلی مواجه است. در بررسی نقدها، می توان گفت اکثر آن ها بر بعد عرفانی الاهیات سلبی وارد نیست و عموماً منتقدان بدون برداشتی جامع از این روی کرد، به نقد و بررسی آن پرداخته اند.

کلمات کلیدی

, الهیات سلبی, قاضی سعید, نامتناهی, بسیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024072,
author = {حسینی, سیدمرتضی and استثنایی, فاطمه},
title = {بررسی دلایل وجودشناختی الهیات سلبی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2012},
volume = {43},
number = {2},
month = {October},
issn = {2251-6123},
pages = {27--54},
numpages = {27},
keywords = {الهیات سلبی- قاضی سعید- نامتناهی- بسیط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دلایل وجودشناختی الهیات سلبی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A استثنایی, فاطمه
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2012

[Download]