مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (19-33)

عنوان : ( بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش )

نویسندگان: پیمان باشی شهابی , حمید نیازمند , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق صحت و همچنین دقت روش تعقیب ذرات برای تخمین توزیع گازهای تزریق شده (بازگردانده شده) به منیفولد ورودی در بین راهگاهها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور آزمایشهای متعددی در شرایط کاری مختلف و با تزریق گاز با نرخهای متفاوت بر روی موتور EF7-TC انجام شده است. روش آزمایشگاهی بر اساس تزریق گاز LPG و تاثیر آن بر مقدار λ محصولات احتراق هر سیلندر طراحی گردیده است. میزان سهم هر سیلندر از گازهای تزریق شده با انجام محاسباتی ساده‌ و به کمک مقادیر اندازه‌گیری شده از آزمایش تعیین شده و نتایج عددی نیز به کمک شرایط مرزی حاصل از مدل یک بعدی کالیبره شده با موتور نمونه بدست آمده است. به منظور مقایسه و ارزیابی بهتر نتایج، بر اساس تجربیات حاصل از تحقیقات قبلی چهار نقطه تزریق متفاوت بر روی منیفولد ورودی درنظر گرفته شد. با مقایسه نتایج مشخص گردید که روش تعقیب ذرات می‌تواند نحوه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی را در بین راهگاههای منیفولد از نظر کیفی بخوبی پیش‌بینی کند. در بین نتایج تنها یک مورد اختلاف کیفی در نتایج بدست آمده از آزمایش و روش عددی مشاهده شد. همچنین مشخص گردید که مطابق انتظار با کاهش نرخ تزریق گازهای بازگردانده شده به منیفولد ورودی بر دقت روش تعقیب ذرات افزوده شده و اختلاف کمی نتایج عددی و آزمایشگاهی کمتر می‌شود. بعلاوه با مقایسه نتایج حاصل از نقاط تزریق مختلف مشاهده گردید که دقت روش تعقیب ذرات برای نقاطی که توزیع یکنواخت‌تری را بدست می‌دهند بیشتر است.

کلمات کلیدی

گازهای بازگردانده شده؛ نقطه تزریق؛ روش تعقیب ذرات؛ نرخ تزریق؛ دور موتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024099,
author = {باشی شهابی, پیمان and نیازمند, حمید and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2010},
volume = {40},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5148},
pages = {19--33},
numpages = {14},
keywords = {گازهای بازگردانده شده؛ نقطه تزریق؛ روش تعقیب ذرات؛ نرخ تزریق؛ دور موتور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش
%A باشی شهابی, پیمان
%A نیازمند, حمید
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2010

[Download]