مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (227-239)

عنوان : ( بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: فاطمه مرادی شهربابک , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی در جهت افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام شد.طرح پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری است.بدین منظور30 آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره گمارش شدند که پس از تشکیل جلسات درمان، در گروه آزمایش فقط 11 نفر باقی ماندند یعنی 4 نفر ریزش داشتند که برای هماهنگی تعداد آزمودنی های دو گروه گواه و آزمایش 4 نفر از گروه گواه به طور تصادفی حذف شدند . برای گروه آزمایش 8 جلسه واقعیت درمانی به شیوه گروهی برگزار شد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند.آزمودنی ها پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را در سه مرحله پیش آزمون پس آزمون و پیگیری تکمیل نمودند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی تفاوت میانگین نمرات عزت نفس در مرحله پیش آزمون دو گروه از آزمون T مستقل استفاده شد که نتایج نشان دادند که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد و نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر نشان داد که میانگین نمرات درسطح 099/0 (p

کلمات کلیدی

, گروه درمانی, عزت نفس, واقعیت درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024102,
author = {مرادی شهربابک, فاطمه and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {227--239},
numpages = {12},
keywords = {گروه درمانی،عزت نفس،واقعیت درمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A مرادی شهربابک, فاطمه
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2011

[Download]