حفاظت گیاهان, دوره (25), شماره (2), سال (2011-8) , صفحات (194-201)

عنوان : ( ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاک )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی حساسیت هفت گیاه زراعی مختلف به بقایای علف کش توتال در خاک آزمایش زیست سنجی در پائیز سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعه که به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد، حساسیت هفت گیاه (نخود، عدس، لوبیا، گوجه فرنگی، ذرت، کلزا و چغندرقند) به بقایای مختلف علف کش توتال (0، 0002/0، 0005 /0 ، 001/0 ،002/0، 004/0، 006/0 میلی گرم در کیلو گرم خاک ) بررسی شد. بعد از آماده کردن خاک با غلظتهای مذکور علف کش، به گلدانهایی به قطر 15 سانتی متری منتقل و کشت گیاهان در آنها انجام گرفت. یک هفته بعد از سبز شدن گیاهان درصد سبز شدن آنها تعیین شد و 30 روز پس از سبز شدن، درصد بقا و زیست توده ساقه و ریشه گیاهان مورد مطالعه اندازه گیری شد. جهت تحلیل نتایج آزمایش ضمن آنالیز واریانس داده ها، پاسخ گیاهان مورد آزمایش به بقایای علف کش توتال از طریق برازش داده های زیست توده ساقه به معادله های 3 و 4 پارامتری سیگموئیدی و محاسبه مقدار بقایای توتال برای 50 درصد بازدارندگی رشد ساقه گیاهان انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخصهای اندازه گیری شده در تمام گیاهان تحت تاثیر معنی دار0.01)>P ) بقایای توتال درخاک قرار گرفتند و با افزایش بقایای توتال در خاک، درصد سبز شدن، بقا و زیست توده ریشه و ساقه در همه محصولات مذکور کاهش معنی داری یافت. بر اساس نتایج آزمایش، نخود و کلزا بترتیب کمترین (3/29، 30 درصد) و بیشترین(3/86، 5/93 درصد) درصد تلفات زیست توده ساقه و ریشه را داشتند. براساس شاخص ID50، ذرت (0031/0 میلی گرم در کیلوگرم خاک ) و کلزا (00019/0 میلی گرم در کیلو گرم خاک ) به ترتیب متحمل ترین و حساس ترین گیاهان به بقایای علف کش توتال در خاک شناخته شدند وترتیب تحمل گیاهان مورد مطالعه به بقایای علف کش توتال به صورت زیر بود: کلزا< چغندرقند < عدس< لوبیا < گوجه فرنگی <نخود< ذرت.

کلمات کلیدی

, بقایا, توتال, چغندرقند, ذرت, عدس, کلزا, گوجه فرنگی , لوبیا, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024109,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and محمودی, قدریه and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاک},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {194--201},
numpages = {7},
keywords = {بقایا، توتال، چغندرقند، ذرت، عدس، کلزا، گوجه فرنگی ، لوبیا، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاک
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A محمودی, قدریه
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2011

[Download]