Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران, دوره (19), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (145-154)

عنوان : ( سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد )

نویسندگان: نسرین آزاد , بشرا قنبری شوهانی , محمد حسینی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: در این پژوهش، ترمیستورهایNTCبه دو روش واکنش حالت جامد و سل-ژل (ژل سوزی) با ترکیبNiMn2-xCoxo4تهیه شدند. ساختار و اندازه پودرهای حاصل با استفاده از پراش پرتو ایکس و میکروسکپ تراگسیلی مشخصه ب و اندازه گیری شدند . نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه ی پودرهای حاصلبه ترتیب در حدود 65 نانومتربا فاز مکعبی و فاز مکعبی همراه با فاز چارگوشی برای درصد کم و زیاد کبالت است. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی نشان میدهند که افزودن کبالت باعث رشد دانه ها از حدود 2 میکرومتر به چند میکرومتر میشود. خواص الکتریکی این ترمیستورها به به اندازه بلورک ها وابسته است ، و در شرایط یکسان ساخت، نمونههای با پودرنانو، دارای بلورکهایی با ابعاد کمتر از نمونه های تهیهشدت

کلمات کلیدی

ژل سوزی؛ ترمیستورنانوپودر؛ NTC ساختار اسپینل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024112,
author = {آزاد, نسرین and قنبری شوهانی, بشرا and حسینی, محمد and کمپانی, احمد},
title = {سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد},
journal = {Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {1726-3689},
pages = {145--154},
numpages = {9},
keywords = {ژل سوزی؛ ترمیستورنانوپودر؛ NTC ساختار اسپینل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز و مقایسه خواص الکتریکی ترمیستورهای NTC تهیه شده به روش نانو پودر و واکنش حالت جامد
%A آزاد, نسرین
%A قنبری شوهانی, بشرا
%A حسینی, محمد
%A کمپانی, احمد
%J Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%@ 1726-3689
%D 2011

[Download]