روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران, دوره (39), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (45-61)

عنوان : ( اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی اصغر گرمابی , سیده معصومه علوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی فرایند طرح اجتماع درمان مدار و بررسی پیشرفت مددجویان و در نهایت دستیابی به یک مدل پیشنهادی بود. این پژوهش به صورت پیش آزمون – پس آزمون با فاصله زمانی سه ماهه صورت گرفت. تمام مددجویان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار زنان آسیب دیده مشهد (9زن و دختر) در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس 90- SCL (دروگاسن، سیمن و کووی، 1973)، مقیاس شیوه حل مساله (PSS) کیمندی و لانگ، 1997) و مقیاس پیامد روشاد RIES هورووستن 1975) را تکمیل کنند. همچنین، فرم ارزیابی عملکرد طرح اجتماع درمان مدار توسط آزمودنی ها و مشاهدات پژوهشگر تکمیل شد. برای تحلیل داده ها از شاخص ها و روش های ......آماری فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و آزمون t همیشه استفاده شد. نتایج نشان داد مسئولان و کارکنان مرکز دارای عملکرد بهینه بوده و قوانین مذکور در دستورالعمل طرح اجتماع درمان مدار به نحو احسن اجرا می گردد. همچنین از لحاظ امکانات طرح اجتماع درمان مدار مذکور در سطح مطلوب ارزیابی شد. تحلیل داده ها نشان داد تغییرات روان شناختی مددجویان، از لحاظ آماری معنادار نیست. در بررسی تک به تک آزمودنی ها مشخص شد که مددجویان در برخی شاخص های روانی .....پیش آزمون و پس آزمون تفاوت قابل ملاحظه ای داشته اند. با توجه به نتایج متفاوت در افراد مختلف برای اثربخشی درمان، الگوی درمانی یکپارچه گرا پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, اجتماع درمانی مدار, زنان آسیب دیده درمان یکپارچه گرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024114,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and گرمابی, علی اصغر and علوی, سیده معصومه},
title = {اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی},
journal = {روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران},
year = {2010},
volume = {39},
number = {4},
month = {March},
issn = {1025-2835},
pages = {45--61},
numpages = {16},
keywords = {اجتماع درمانی مدار،زنان آسیب دیده درمان یکپارچه گرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A گرمابی, علی اصغر
%A علوی, سیده معصومه
%J روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران
%@ 1025-2835
%D 2010

[Download]