پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (27), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (17-38)

عنوان : ( لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور )

نویسندگان: داود دهنوی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , فرزین قائمی , فرخ قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه آنالیز رخسار ههای سنگی به منظور تفسیر محیط رسوبی و موقعیت تکتونیکی منشا نهشتههای سیلیسی-آواری الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ واقع در شمال نیشابور انجام گرفته است. مطالعات انجام شده منجر به شناسایی 14 رخساره سنگی و 4 عنصر ساختاری در ضخامتی حدود 160 متر شده اند. رخساره های سنگی در 3 گروه دانه درشت دسته بندی شده اند. عناصر (Fl,Fm) و دانه ریز (Sh,Sp,ST,Sr,Sm,Sl) دانه متوسط ،(Gmg,Gcm,Gmm,Gh,Gp,Gt) می باشند. برمبنای شواهد موجود، محیط تشکیل این نهشته ها محیط رودخانه CH و SB ,LV ساختاری شناسایی شده شامل بریده بریده می باشد. آنالیز پتروفاسیس های ماسه سنگی نشان می دهد که این رسوبات از منشایی با موقعیت تکتونیکی کمان ماگمایی در آب و هوای گرم و خشک سرچشمه گرفته اند. آنالیز جهت جریان قدیمه نشان دهنده جهت جریان شمال شرقی به جنوب غربی برای این نهشته ها می باشد.

کلمات کلیدی

, رخساره های سنگی, عناصر ساختاری, بینالود, کمان ماگمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024122,
author = {دهنوی, داود and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and قائمی, فرزین and فرخ قائمی},
title = {لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2011},
volume = {27},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-8788},
pages = {17--38},
numpages = {21},
keywords = {رخساره های سنگی، عناصر ساختاری، بینالود، کمان ماگمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لیتوفاسیس وپتروفاسیس نهشته های الیگوسن در زون بینالود با تأکید برموقعیت تکتونیکی منشاء رسوبات در برش باغشن گچ در شمال نیشابور
%A دهنوی, داود
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قائمی, فرزین
%A فرخ قائمی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2011

[Download]