زیتون, دوره (31), شماره (127), سال (2011-9) , صفحات (24-29)

عنوان : ( مروری بر اثرات تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطر )

نویسندگان: محمد تقی عبادی , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروری بر اثرات تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطر

کلمات کلیدی

, آلکالویید, اسانس, تنش خشکی, گلیکوزید, گیاهان داوریی و معطر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024142,
author = {عبادی, محمد تقی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {مروری بر اثرات تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطر},
journal = {زیتون},
year = {2011},
volume = {31},
number = {127},
month = {September},
issn = {1024-2260},
pages = {24--29},
numpages = {5},
keywords = {آلکالویید، اسانس، تنش خشکی، گلیکوزید، گیاهان داوریی و معطر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر اثرات تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطر
%A عبادی, محمد تقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J زیتون
%@ 1024-2260
%D 2011

[Download]