هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد )

نویسندگان: محمد محسن زاده , مهدی شریعتی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از رایج‌ترین عوامل شیوع مسمومیت‌های غذایی باکتریایی است که به عنوان دومین و یا گاهی سومین علت مهم این بیماری‌ها محسوب می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی ژن‌های کد کننده انتروتوکسین‌های استافیلوکوکوسی SEA و SEC در استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت جدا شده از نمونه های شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد، در طی سال‌های 1388 و 1389 می باشد. از 250 نمونه شیر خام مورد بررسی تعداد 46 سویه (4/18%) استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت با میانگین 105 × 5/3 cfu/ml جدا گردید. از مجموع 46 سویه جداشده، تعداد 28 سویه (87/60 درصد) دارای حداقل یک ژن کد کننده انتروتوکسین A یا C بودند. از این تعداد، 21 سویه (75%) واجد ژن sec و 7 سویه (25%) واجد ژن sea بودند. همچنین 3 سویه (09/9 درصد) هر دو ژن sea و sec را به همراه هم داشتند. با توجه به حضور استافیلوکوکوس‌های انتروتوکسیژنیک در شیر خام به عنوان یک خطر بالقوه برای سلامت مصرف‌کننده، تشخیص آنها و کنترل منابع آلودگی شیر باید به عنوان بخشی از استاندارد‌های کنترل کیفی شیر و فراورده‌های لبنی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, شیر خام, استافیلوکوکوس اورئوس, انتروتوکسین A و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024143,
author = {محسن زاده, محمد and شریعتی فر, مهدی},
title = {تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شیر خام،استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین A و C},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص ژن های کد کننده انتروتوکسین A و C در استافیلوکوکوس اورئوس کوآگولاز مثبت جداشده از شیر خام مخازن تحویلی به کارخانه شیر پاستوریزه مشهد
%A محسن زاده, محمد
%A شریعتی فر, مهدی
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]