هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد )

نویسندگان: محمد محسن زاده , محمدرضا نصیری , مهدی کلالیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین جدا شده از بعضی فرآورده های گوشتی با روش PCR انجام گردید. در این مطالعه 3 ایزوله (%64/17) از 17 ایزوله جدا شده از گوشت چرخ کرده و 13 ایزوله (%62/40) از 32 ایزوله جدا شده از همبرگر به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس شناخته شدند. تمام نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس تایید شده با روشهای آزمایشگاهی و مولکولی به روش انتشار از دیسک از بابت مقاومت و یا حساسیت به 12 نوع آنتی بیوتیک مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. مقاومت به متی سیلین در 14 نمونه(87.5%) استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوشت چرخ کرده و همبرگر به روش انتشار از دیسک تشخیص داده شد. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به پنی سیلین(97.75%) و کمترین مقاومت به جنتامایسین (18.75%) مشاهده گردید .هیچ یک از سویه های مورد بررسی نسبت به ونکومایسین مقاومت نداشتند. همچنین تمامی 14 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس جداشده مقاوم به متی سیلین، از لحاظ حضور یا عدم حضور ژن mecA مورد بررسی قرار گرفتند. در 5 نمونه (35.71%) استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گوشت چرخ کرده و همبرگر، حضور ژن mecA تشخیص داده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که مقاومت به متی سیلین می تواند در استافیلوکوکوس اورئوس جداشده در بعضی از فرآورده های گوشتی حضور داشته باشد که حضور این ژن به عنوان عامل مقاومت، برای سلامت جامعه خطرناک است.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین, MSRA, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024144,
author = {محسن زاده, محمد and نصیری, محمدرضا and کلالیان مقدم, مهدی},
title = {تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، MSRA، PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد
%A محسن زاده, محمد
%A نصیری, محمدرضا
%A کلالیان مقدم, مهدی
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]