دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( مقایسه اینفلاکسو کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی )

نویسندگان: رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان از نظر کارایی استفاده از فسفر در خاکهایی با فسفر قابل استفاده کم با هم اختلاف دارند. در این پژوهش کارایی جذب فسفر توسط سه گیاه ذرت، چغندر قند و بادام زمینی در سه سطح فسفر کم، متوسط و زیاد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که گیاه چغندر قند نسبت به دو گیاه دیگر کارایی بیشتری درجذب و استفاده از فسفر دارد. کارایی جذب فسفر زیاد چغندر قند در مقایسه با دو گیاه دیگربیشتر مربوط به زیاد بودن« جریان به درون یا اینفلاکس » فسفر درخاک بود.

کلمات کلیدی

, کارایی جذب فسفر, اینفلاکسفسفر, چغندرقندر, ذرت, بادام زمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024156,
author = {خراسانی, رضا},
title = {مقایسه اینفلاکسو کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کارایی جذب فسفر، اینفلاکسفسفر، چغندرقندر، ذرت، بادام زمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اینفلاکسو کارایی جذب فسفر در چغندرقندر، ذرت و بادام زمینی
%A خراسانی, رضا
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]