نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن )

نویسندگان: مهناز آشنائی , بهروز جعفرپور , سعید ملک زاده شفارودی , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس حلقه خراشکی میخک یکی از بیماری های مهم ویروسی میخک می باشد.

کلمات کلیدی

ویروس حلقه خراشکی میخک یکی از بیماری های مهم ویروسی میخک می باشد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024157,
author = {آشنائی, مهناز and جعفرپور, بهروز and ملک زاده شفارودی, سعید and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس حلقه خراشکی میخک یکی از بیماری های مهم ویروسی میخک می باشد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه توالی نوکلوتیدی ژن پروتیین پوششی و پروتیین حرکتی جدایه خراسان ویروس حلقه خراشکی میخک با سایر جدایه های بانک ژن
%A آشنائی, مهناز
%A جعفرپور, بهروز
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]