همایش ملی فضای مجازی و سیاست , 2011-11-03

عنوان : ( تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) )

نویسندگان: محسن خلیلی , رضا دانشمندی , نسترن صالحنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعبیر هایی هم چون جهانی شدن، انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات، به همراه خود، افزون بر سازوکارهای تکنیکی، ساخت کارهای تازه ای را پدیدآورده است که همگی می توانند بر دیگر واژه ها و مفاهیم علوم اجتماعی مؤثر واقع شوند. هنگامی که از پیش رفت های فن آورانه و جهانی شدن سخن می گوییم می توان این نکته را پذیرفت که صورت جسمانی غیرمنعطف دولت، تحت تأثیر انقلاب تکنولوژیک قرارمی گیرد و پدیده دولت الکترونیک، متولد می شود. در این پدیدار نوپیدا، ابزارهای الکترونیک، بسیاری از کارویژه های دولت را برعهده می گیرند. نگارندگان مقاله خود را بر پایه توضیح و موجه سازی یک باور سه گانه، نگاشته اند: یک) پایان ناپذیری و اجتناب ناپذیری نظریه دولت، دو) نیازمندی به مقوله مدیریت و رهبری در عصر انقلاب الکترونیک و تله دموکراسی، سه) کارآمدترکردن، پذیرفتنی ترکردن و پایدارترکردن مدیریت و رهبری به عنوان برآمد و دستاورد دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال. در این مقاله با بررسی کارویژه های ساخت کارِ دولت الکترونیک در ایران، با کاربست پژوهشی پیمایشی، به بررسی و مطالعه موردی تجربه دولت الکترونیک در ساختار نیروی انتظامی (در شهرستان مشهد) پرداخته شده است تا میزان کارآمدی و ناکامی آن از دید پرسش شوندگان و به شیوه ای آماری به دست آید. در این پژوهش، از منظر تغییر و تحول، ده کارکرد دولت الکترونیک ( یا به تعبیر ایرانی، پلیس+10) مورد بررسی قرارمی گیرد.

کلمات کلیدی

, دولت الکترونیک, دموکراسی دیجیتالی, ایران, مشهد, آزمون موفقیت ها , آزمون ناکامی ها, نیروی انتظامی, پلیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024163,
author = {خلیلی, محسن and رضا دانشمندی and نسترن صالحنیا},
title = {تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد)},
booktitle = {همایش ملی فضای مجازی و سیاست},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {دولت الکترونیک، دموکراسی دیجیتالی، ایران، مشهد، آزمون موفقیت ها ، آزمون ناکامی ها، نیروی انتظامی، پلیس +10.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد)
%A خلیلی, محسن
%A رضا دانشمندی
%A نسترن صالحنیا
%J همایش ملی فضای مجازی و سیاست
%D 2011

[Download]