پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور , 2011-05-18

عنوان : ( ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم )

نویسندگان: معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی روشهای مختلف کاشت و کاربرد کود بر مدیریت علفهای هرز گندم آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل روش کاشت گندم در دو سطح(کاشت یک ردیفه و دو ردیفه) به عنوان کرتهای اصلی و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در دو سطح(کاربرد نواری و کاربرد سراسری) به عنوان کرتهای فرعی بودند. بر اساس نتایج آزمایش روش کاربرد کود و روش کاشت را بر افزایش عملکرد گندم و کاهش رقابت علفهای هرز داشت. بطوریکه (P< گندم تاثیر معنیداری( 0.01 روش کاشت دو ردیفه وزن خشکعلفهای هرز را نسبت به کاشت یکردیفی به میزان 25 درصد کاهشو عملکرد دانه و زیست توده گندم را بترتیب 60 و 30 درصد افزایش داد. کاربرد نواری کود فسفر و نیتروژن در زیست توده علفهای هرز به مقدار 46 (P< مقایسه با کاربرد سراسری آنها، بترتیب سبب کاهشمعنی دار( 0.05 و 53 درصد شد و عملکرد دانه گندم را بترتیب 22 و 33 درصد کاهش داد. در بررسی اثرات متقابل روش کاشت و روش کاربرد کود فسفر و نیتروژن مشاهده شد که کاربرد کودها به صورت نواری و کاشت گندم به صورت دو ردیفه بهترین حالتدر بهبود علمکرد گندم و کاهشتداخل علفهای هرز با آن بود.

کلمات کلیدی

, رقابت, کاربرد نواری کود, کاربرد سراسری کود, زیست توده علفهای هرز, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024167,
author = {دهقان بنادکی, معصومه and ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل},
title = {ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {رقابت، کاربرد نواری کود، کاربرد سراسری کود، زیست توده علفهای هرز، عملکرد گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علفهای هرز گندم
%A دهقان بنادکی, معصومه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور
%D 2011

[Download]