پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور , 2011-05-18

عنوان : ( بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی )

نویسندگان: معصومه دهقان بنادکی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور حساسیت شش گیاه زراعی عمده به بقایای علفکششوالیه در خاکآزمایشی در شرایط کنترل شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. شش گیاه زراعی مختلف ( نخود، لوبیا، عدس، کلزا، ،0/0.0079 ،0/0037 ،0/ چغندرقند و گوجهفرنگی) و هفت غلظت بقایای علفکششوالیه در خاک( 0015 ،0 0 میلیگرم درکیلوگرم خاک) عوامل مورد بررسی بودند که به صورت فاکتوریل بر پایه / 0/031 ،0/015 و 047 طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. یکهفته پساز ظهور گیاهان، درصد سبز شدن آنها اندازهگیری شد و درصد بقا، زیستتوده اندام هوایی و ریشه گیاهان مورد مطالعه 30 روز پس از سبز شدن اندازهگیری شدند. جهت ارزیابی پاسخ گیاهان به بقایای علفکش ضمن تجزیه واریانس داده های حاصل، زیستتوده اندام هوایی گیاهان مذکور با معادله های سیگموئیدی 3 و 4 پارامتری برازش داده شد. نتایج نشان در همه گیاهان مورد بررسی در حضور بقایای (p< دادند صفات مورد اندازهگیری شده به طور معنیداری( 0.01 علفکش کاهش یافت. با افزایش بقایای شوالیه در خاک جوانهزنی، زیستتوده تولیدی اندام هوایی و ریشه 56 درصد) را داشت. گوجه- / 48 درصد) و ریشه ( 5 / کاهش یافتند. نخود کمترین تلفات زیستتوده ساقه ( 5 0/ لوبیا ( 0127 ID فرنگی و چغندرقند به ترتیب بیشترین تلفات زیست توده ساقه داشتند. بر اساس شاخص 50 0 میلیگرم در کیلوگرم خاک) حساسترین / میلیگرم در کیلوگرم خاک) متحملترین و گوجهفرنگی( 0003 گیاهان به بقایای علفکش شوالیه در خاک شناخته شدند و سایر گیاهان بررسی شده بر مبنای تحمل آنها به بقایای شوالیه به صورت گوجهفرنگی< چغندرقند< عدس< کلزا< نخود<لوبیا، بودند.

کلمات کلیدی

, بقایای شوالیه در خاک, چغندرقند, عدس, کلزا, گوجهفرنگی, لوبیا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024168,
author = {دهقان بنادکی, معصومه and ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and محمودی, قدریه},
title = {بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی},
booktitle = {پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور},
year = {2011},
location = {سنندج, ايران},
keywords = {بقایای شوالیه در خاک، چغندرقند، عدس، کلزا، گوجهفرنگی، لوبیا، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خسارت بقایای علفکش شوالیه در خا ک به محصولات زراعی
%A دهقان بنادکی, معصومه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A محمودی, قدریه
%J پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی غرب کشور
%D 2011

[Download]