آب و خاک, دوره (25), شماره (4), سال (2011-11) , صفحات (757-769)

عنوان : ( در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی) )

نویسندگان: ابراهیم امیری , مجتبی رضایی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بر ORYZA به منظور ارزیابی مدل 2000 1385 و 1386 در موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت انجام گردید. مدیریت آبیاری به عنوان فاکتور اصلی ، روی رقم هاشمی طی سال های زراعی 1384 و مدیریت کود نیتروژن به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. ارزیابی مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده شاخص سطح برگ، ماده خشک برگ، و ریشه (RMSE) و ریشه میانگین مربعات خطا t ساقه، خوشه و ماده خشک کل و مقدار نیتروژن درگیاه، با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، آزمون 5 درصد، - انجام گرفت. نتایج نشان داد مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده بین 51 ،(RMSEn) میانگین مربعات خطای نرمال شده - شبیهسازی مقادیر ماده خشک و نیتروژن جذب شده در شرایط آبیاری و کود نیتروژن متغیر میباشد. عملکرد با ریشه میانگین مربعات خطای 464 3 درصد شبیهسازی شد. مدل مقدار شاخص سطح برگ در مقادیر پایین کود - 155 کیلوگرم در هکتار و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 11 برای پشتیبانی نتایج ORYZA نیتروژن را بیشتر از مقدار اندازهگیری، شبیه سازی کرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که می توان از مدل 2000 آزمایشهای تحت شرایط محدودیت آبیاری و نیتروژن استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, برنج, مدل, ارزیابی, نیتروژن, آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024169,
author = {ابراهیم امیری and مجتبی رضایی and بنایان اول, محمد},
title = {در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی)},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {757--769},
numpages = {12},
keywords = {برنج، مدل، ارزیابی، نیتروژن، آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن ORYZA ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج 2000 (واسنجی و اعتباریابی)
%A ابراهیم امیری
%A مجتبی رضایی
%A بنایان اول, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]