اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک )

نویسندگان: قدریه محمودی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی حساسیت 7 گیاه زراعی مختلف به بقایای علف کش توتال در خاک آزمایش زیست سنجی در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این مطالعه که بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. حساسیت گیاهان ( نخود، عدس، ‌لوبیا، گوجه فرنگی ، ذرت کلزا و چغندرقند) به بقایای مختلف علف کش توتال در خاک (0، 0002/0، 0005/0، 001/0،002/0 004/0 و 006/0 میلی گرم درکیلوگرم خاک) بررسی شد. یک هفته پس از سبز شدن گیاهان، درصد سبز شدن آنها تعیین شد و 30 روز پس از سبز شدن ، درصد بقا، ‌زیست توده ساقه و ریشه گیاهان مورد مطالعه اندازه گیری شدند. جهت تحلیل نتایج آزمایش ضمن تجزیه واریانس داده های حاصل، پاسخ گیاهان مورد مطالعه از طریق برازش داده های زیست توده ساقه به معادله های سیگموئیدی 3 و 4 پارامتری و محاسبه مقدار بقایای توتال برای 50 درصد بازدارندگی رش ساقه گیاهان انجام شد. نتایج نشان دادند که با افزایش بقایای توتال در خاک درصد سبز شدن، بقا و زیست توده ریشه و ساقه در همه محصولات زراعی کاهش معنی داری یافت. بر اساس نتایج آزمایش، نخود و کلزا بترتیب کمترین ( ، ) و بیشترین() درصد تلفات زیست توده ساقه و ریشه را داشتند. بر اساس شاخص ID50 ذرت() و کلزا() متحمل ترین و حساسترین گیاهان به بقایای علف کش توتال شناخه شدند و تحمل گیاهان مورد مطالعه به بقایای علف کش توتال به این ترتیب بود. کلزا> چغندرقند> عدس> لوبیا> گوجه فرنگی> نخود> ذرت .

کلمات کلیدی

, توتال, چغندر قند, ذرت, عدس, کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024174,
author = {محمودی, قدریه and ایزدی دربندی, ابراهیم and محمد حسن راشد محصل and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک},
booktitle = {اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {توتال، چغندر قند، ذرت، عدس، کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنش گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی علف کش توتال(یدوسولفورن+مزوسولفورن)در خاک
%A محمودی, قدریه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A محمد حسن راشد محصل
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی
%D 2011

[Download]