دانش و توسعه, دوره (17), شماره (33), سال (2011-3) , صفحات (123-142)

عنوان : ( بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , فرهاد کریمی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت‌ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می‌دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت‌ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتاً خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار تهران توصیه نمی شود.

کلمات کلیدی

, ارزش ذاتی, مدل فلتهام- اولسن, ارزش بازار شرکت, پیش بینی بازده سهام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024187,
author = {نصیرزاده, فرزانه and کریمی پور, فرهاد},
title = {بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {33},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {123--142},
numpages = {19},
keywords = {ارزش ذاتی، مدل فلتهام- اولسن، ارزش بازار شرکت، پیش بینی بازده سهام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A نصیرزاده, فرزانه
%A کریمی پور, فرهاد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]