پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (9), شماره (17), سال (2011-7) , صفحات (71-94)

عنوان : ( اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نفخر رازی سنخیت میان خدای متعال و مخلوقات را به دلیل اشتراک واجب الوجود و ممکن الوجود و محدود شدن قدرت الهی انکار می کند و آن را با مقام تنزیه خدای متعال در تعارض می داند؛ ولی خواجه طوسی در آثار فلسفی خود به دفاع از قاعده الواحد بر مبنای اصل سنخیت پرداخته و اعتقاد به اصل سنخیت، به خوبی از عبارات وی برداشت می شود. اما او در نگاه عرفانی خود به گونه ای دیگر درباره قاعده سنخیت سخن گفته است و معتقد است تبیین کثرت های جهان و ارتباط آن ها با خدار متعال و پرسش از سنخیت میان آنها، فرع بر صدور حقیقی کثرتها از خداوند است و در این باره هر کسی از ظن خود آن می گوید که شایسته خود اوست نه شایسته خدای متعال

کلمات کلیدی

, قاعده الواحد, علت, معلول, نصیرالدین طوسی, فخر رازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024194,
author = {حسینی, سیدمرتضی and استثنایی, فاطمه},
title = {اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2011},
volume = {9},
number = {17},
month = {July},
issn = {۲۲۲۸-۶۵۷۸},
pages = {71--94},
numpages = {23},
keywords = {قاعده الواحد- علت- معلول- نصیرالدین طوسی- فخر رازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصل سنخیت از دیدگاه فخر رازی و خواجه نصیر الدین طوسی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A استثنایی, فاطمه
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ ۲۲۲۸-۶۵۷۸
%D 2011

[Download]