پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت, دوره (20), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (5-29)

عنوان : ( بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الاهیات سلبی، در بعد معرفتی بر شناخت ناپذیری؛ و در بعد زبانی، بر بیان ناپذیری خدای متعال تاکید دارد. در بعد معرفتی، به دلایلی چون عدم توانایی احاطه بر خدای متعال، تعالی و فوق عقل بودن او، نقص معرفت معلول نسبت به علت و محدودیت قوای ادراکی انسان؛ و در بعد زبانی، به مفهوم ناپذیر بودن و صورت نداشتن امر متعالی و ... استناد می شود. منتقدان اشکالاتی چون تعطیل، ناکافی بودن معرفت سلبی، تعارض در گفتار و ... را بر این دیدگاه وارد کرده اند. در واقع، بیشتر طرفداران الاهیات سلبی، در عین تاکید بر نقص معرفت بشری، قائل به تعطیل نیستند و معرفت به خدای متعال را دارای مراتب می دانند. در الاهیات سلبی، سخن گفتن از او، به دلایلی چون سخن گفتن به واسطه اضطرار درونی، یا به قصد تعلیم دیگران است؛ و یا سخن ها و عبارات ایجابی ناظر است به تجلیات خدای متعال و آنچه پس از او هستند؛ هر کس به اندازه فهم خود و به همان میزان که آثار و ظهورات خدای متعال را یافته است، از او سخن می گوید.

کلمات کلیدی

, الاهیات سلبی, تعالی, تنزیه, بیان ناپذیری, دلیل معرفت شناختی, دلیل زبان شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024196,
author = {حسینی, سیدمرتضی and استثنایی, فاطمه},
title = {بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبی},
journal = {پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت},
year = {2012},
volume = {20},
number = {2},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۶۵۷۸},
pages = {5--29},
numpages = {24},
keywords = {الاهیات سلبی، تعالی، تنزیه، بیان ناپذیری، دلیل معرفت شناختی، دلیل زبان شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دلایل معرفت شناسی و زبان شناسی الهیات سلبی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A استثنایی, فاطمه
%J پژوهشنامه فلسفه دین- نامه حکمت
%@ ۲۲۲۸-۶۵۷۸
%D 2012

[Download]