آب و خاک, دوره (25), شماره (4), سال (2011-11) , صفحات (776-785)

عنوان : ( تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران )

نویسندگان: نجمه مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نامناسب بودن پراکندگی زمانی و مکانی ریزش های جوی در ایران و پایین بودن راندمان آبیاری درکشاورزی، آب به عنوان محدود کننده ترین عامل تولید در کشاورزی مطرح می باشد. در مقاله حاضر الگوی کشت فعلی دشت مشهد-چناران مورد بررسی قرار گرفته و با جمع آوری داده های مربوط به سال 1388 ، با هدف کاهش مصرف آب، الگوی کشت بهینه و تقریباً بهینه تعیین شد. جهت دستیابی به این هدف از برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی ایجاد گزینه ها استفاده شد. نتایج برنامه ریزی خطی نشان داد در الگوی کشت بهینه، علیرغم بهکارگیری تمام سطح زیر کشت موجود و کسب بازده برنامه ای مشابه الگوی فعلی، میزان مصرف آب کاهش یافته است که ناشی از ترکیب جدید محصولات در نظام تولید می باشد. همچنین در حالت بهینه سطح زیرکشت محصولاتی چون چغندرقند، حبوبات و آفتابگردان به دلیل مصرف بالای آب و داشتن بازده برنامهای کمتر، از الگوی کشت حذف شدند. الگوهای تقریباً بهینه حاصل از برنامه ریزی ایجاد گزینهها نشان دادند حتی با افزایش 5 و 7 درصد در مقدار آب مصرفی نسبت به حالت 1 درصد بازده برنامه ای افزایش یافته است که به لحاظ اهمیت تداوم استفاده از منابع آب و حفاظت از این منبع با ارزش چنین / بهینه، تنها حداکثر 5 برداشت اضافی توصیه نمی شود. با توجه به نتایج، بهکارگیری الگو های بهینه سازی در تدوین الگوی کشت در دشت توصیه می شود. واژه های

کلمات کلیدی

, الگوی کشت بهینه, مدیریت منابع آب, برنامه ریزی خطی, برنامه ریزی ایجاد گزینهها, دشت مشهد-چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024198,
author = {مجیدی خلیل آباد, نجمه and علیزاده, امین and قربانی, محمد},
title = {تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {776--785},
numpages = {9},
keywords = {الگوی کشت بهینه، مدیریت منابع آب، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی ایجاد گزینهها، دشت مشهد-چناران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران
%A مجیدی خلیل آباد, نجمه
%A علیزاده, امین
%A قربانی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]