مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (61-70)

عنوان : ( ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی )

نویسندگان: سعیدرضا گلدانی , حبیب رجبی مشهدی , رضا قاضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید (GEP) در محیط رقابتی صنعت برق یک مسئله مهم و پیچیده‌ی برنامه‌ریزی است که معمولاً برای بازه زمانی حدود 10 تا 30 سال انجام می‌شود. این مسئله از سوی بخش مدیریتی بازار با چالش تأمین مطمئن بار در طول دوره‌ برنامه‌ریزی و از سوی بخش خصوصی با چالش تضمین حداقل سود شرکت‌های تولیدی مواجه است. در این مقاله با تنظیم و طراحی بهینه‌ برنامه‌ توسعه‌ی تولید بر روی افق زمانی مورد مطالعه، هدف ایجاد تعادل دینامیکی بین عرضه و تقاضای انرژی و همچنین تضمین دستیابی به سود مورد انتظار توسط واحدهای تولیدی است. در این راستا عدم قطعیت‌های بار و ظرفیت سیستم در قالب دو فرایند تصادفی، مدلسازی شده است. همچنین دینامیک قیمت بازار و تأثیر متقابل آن روی برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید مورد توجه قرار گرفته است. به کمک این مدل اهداف بخش خصوصی و تأثیرات آنها روی نتایج بدست آمده، قابل بررسی است. پاسخ این مسئله‌ی دینامیک غیرخطی به کمک یک روش بهینه‌سازی مبتنی بر آلگوریتم ژنتیک محاسبه می‌گردد. با اعمال روش پیشنهادی بر روی یک شبکه‌ی نمونه، کارایی و قابلیت‌های آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. و

کلمات کلیدی

, برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید, تجدید ساختار در شبکه‌های برق, قیمت بازار, آلگوریتم ژنتیک, عدم قطعیت در برنامه‌ریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024207,
author = {گلدانی, سعیدرضا and رجبی مشهدی, حبیب and قاضی, رضا},
title = {ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۶۷۶-۵۸۱۰},
pages = {61--70},
numpages = {9},
keywords = {برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید، تجدید ساختار در شبکه‌های برق، قیمت بازار، آلگوریتم ژنتیک، عدم قطعیت در برنامه‌ریزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک مدل تحلیلی برای برنامه‌ریزی توسعه‌ی تولید در محیط رقابتی برمبنای تعادل دینامیکی عرضه و تقاضای انرژی
%A گلدانی, سعیدرضا
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A قاضی, رضا
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ ۲۶۷۶-۵۸۱۰
%D 2011

[Download]