دانشور پزشکی, دوره (18), شماره (93), سال (2011-7) , صفحات (51-60)

عنوان : ( تاثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی )

نویسندگان: حسین نیک رو , سیدرضا عطارزاده حسینی , حمید رضا سیما , محسن نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه و هدف: بیماری استئاتوهپاتیت غیرالکلی(NASH) قسمتی از طیف وسیع بیماری مزمن کبد چرب غیرالکلی است. در90٪ موارد، بیماران مبتلا به NASH با غلظت بالای آمینوترانسفرازهای سرم تشخیص داده می شوند. هدف این پژوهش، مقایسه تاثیر رژیم غذایی و برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم(ALT و AST) بیماران NASH بوده است. مواد و روش ها: در این پژوهش، 23 بیمار NASH با دامنه سنی 25 تا 50 سال، به طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی(11 نفر) و تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی(12 نفر) تقسیم-شدند. رژیم غذایی هر دو گروه 500 کیلوکالری کمتر از انرژی روزانه آنها بود و گروه دوم، علاوه بر داشتن رژیم غذایی به مدت هشت هفته سه جلسه ای با شدت 55 تا 60٪ ضربان قلب ذخیره در تمرین های هوازی (پیاده روی، جاگینگ و دویدن) شرکت کردند. آمینوترانسفرازهای سرم پیش و پس از مداخله به روش فتومتریک اندازه گیری و نتایج با استفاده از تی استیودنت همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0>P آزمایش شدند. نتایج: تغییرات درون گروهی مقادیر ALT و AST سرم بیماران گروه رژیم غذایی تفاوت معنی-داری نداشت؛ اما همین تغییرات در گروه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی معنی دار بود. مقایسه میان گروهی، تفاوت معنی داری را در سطوح آمینوترانسفرازهای سرم نشان داد. نتیجه گیری: کاهش آمینوترانسفرازهای سرم به سبب کاهش عوامل پاتوژنز بیماری، کاهش التهاب هپاتوسیت ها و بهبود عملکرد سلول های کبدی به وجود می آید. به احتمال، برنامه تمرین هوازی توام با رژیم غذایی در مقایسه با رژیم غذایی با کاهش آمینوترانسفرازهای سرم تاثیر بهتری بر پیشگیری، کنترل و درمان بیماری NASH دارد.

کلمات کلیدی

, رژیم غذایی, تمرین هوازی, آمینوترانسفرازها, کبد چرب غیرالکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024212,
author = {نیک رو, حسین and عطارزاده حسینی, سیدرضا and حمید رضا سیما and محسن نعمتی},
title = {تاثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2011},
volume = {18},
number = {93},
month = {July},
issn = {2716-9723},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {رژیم غذایی، تمرین هوازی، آمینوترانسفرازها، کبد چرب غیرالکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر رژیم غذایی و تمرین هوازی بر سطوح آمینوترانسفرازهای سرم بیماران استئاتوهپاتیت غیرالکلی
%A نیک رو, حسین
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A حمید رضا سیما
%A محسن نعمتی
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2011

[Download]