تاریخ ایران, دوره (62.5), شماره (4), سال (2009-11) , صفحات (73-88)

عنوان : ( آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دورۀ حکومت غازان‌خان (703-694 ق) به جهات گوناگون در تاریخ عصر ایلخانان مغول در ایران اهمیت دارد. مسلمان شدن رسمی ‌او و مغولان ساکن در ایران و تلاش برای انجام یک رشته اصلاحات گسترده در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله نشانه‌های این اهمیت است که توجه مورخان معاصر او و به دنبال آنها پژوهشگران را به خود جلب کرده‌است. در نتیجۀ چنین شرایطی است که خاطره‌ای از یک پادشاه باکفایت و دوره‌ای از آرامش و رونق نسبی از این زمان به یادگار مانده‌است. با این حال به نظر می‌رسد ‌ترسیم چنین سیمای پر زرق و برقی از عصر غازانی موجب شده تا حوادث یک سال پایانی فرمانروایی او که از بسیاری جنبه‌ها متفاوت با سال‌های پیش از آن است، کمتر مورد توجه قرار گیرد. در این یک سال غازان‌خان که به شدت بیمار بود، بسیاری از قابلیت‌های خود را به عنوان فرمانروایی پرتکاپو و مصمم از دست داد و حکومت ایلخانی با تنش‌ها و بحران‌هایی جدی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مناسبات خارجی مواجه شد. در واقع رویدادهای این یک سال که خود پیامد بعضی از تحولات و سیاست‌های دورۀ متأخر غازانی بود، بر ساخت و ارکان قدرت پس از مرگ غازان‌خان تأثیرگذار شد. با چنین فرضی در مقالۀ حاضر تلاش شده تا با نگاهی دقیق و جزئی‌نگر، رویدادهای یک سال پایانی حکومت غازان خان مورد بازبینی قرار گیرد. برای دست‌یابی به تحلیلی روشن و گویا در این زمینه، روش مقایسه میان گزارش‌های منابع اعم از متون تاریخ‌نگاری دورۀ ایلخانی و در مواردی منابع مملوک به‌کار گرفته شده‌است. یافتۀ اصلی پژوهش نیز ارائه تحلیلی نسبتاً متفاوت از دورۀ فرمانروایی غازان‌خان و بویژه واپسین سال آن است مقاله همچنین موضوع مرگ غازان‌خان را از زاویه‌ای جدید مدنظر قرار داده‌است. موضوعی که البته همچنان می‌تواند با بررسی‌های بیشتری همراه باشد.

کلمات کلیدی

, غازان‌خان, آلافرنگ, رشیدالدین فضل‌الله همدانی, سعدالدین ساوجی, امرای مغول, بحران سیاسی و اقتصادی, بیماری و مرگ غازان‌خان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024216,
author = {عباسی, جواد},
title = {آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی},
journal = {تاریخ ایران},
year = {2009},
volume = {62.5},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-7357},
pages = {73--88},
numpages = {15},
keywords = {غازان‌خان، آلافرنگ، رشیدالدین فضل‌الله همدانی، سعدالدین ساوجی، امرای مغول، بحران سیاسی و اقتصادی، بیماری و مرگ غازان‌خان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آخرین روزهای غازان خان و بحران در حکومت ایلخانی
%A عباسی, جواد
%J تاریخ ایران
%@ 2008-7357
%D 2009

[Download]