برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024223,
author = {مازندرانی, مهران and مهران رفیعی and وحیدیان کامیاد, علی},
title = {کنترل خودروهای هیبریدی موازی با رویکردی به منطق فازی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی انرژی،فناوریهای خودرو، توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروی هیبریدی والکتریکی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودروی هیبریدی موازی، منطق فازی؛ کنترلر فازی تاکاگی-سوگینو، کنترلر تطبیقی فازی-عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل خودروهای هیبریدی موازی با رویکردی به منطق فازی
%A مازندرانی, مهران
%A مهران رفیعی
%A وحیدیان کامیاد, علی
%J نخستین کنفرانس ملی انرژی،فناوریهای خودرو، توسعه پایدار با رویکرد توسعه فناوری خودروی هیبریدی والکتریکی
%D 2011

[Download]