دانشور پزشکی, دوره (16), شماره (37), سال (2009-11) , صفحات (9-20)

عنوان : ( مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رابطه بین پایگاه هویت و اضطراب موضوع این پژوهش است.چرا که بعضی از پایگاههای هویت آسیب پذیری بیشتری در برابر اضطراب دارند. به این منظور میانگین های اضطراب چهار پایگاه هویت یعنی دستیابی، تعلیق ،ممانعت و پراکندگی مورد مقایسه قرار گرفت.این تحقیق بر روی 78 زن و 60 مرد دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.از سیاهه EOM-EIS-2 برای هویت و ازSTAI-Y برای سنجش اضطراب استفاده شد.نتایج حاکی از آن است که اضطراب در پایگاه فاقد تعهد بطور معناداری بالاست.لذا تعهد به هویت مانع ابتلا به اضطراب است.

کلمات کلیدی

مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024226,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and شیخ روحانی, سعید},
title = {مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {37},
month = {November},
issn = {2716-9723},
pages = {9--20},
numpages = {11},
keywords = {مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A شیخ روحانی, سعید
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2009

[Download]