نقد ادبی, دوره (4), شماره (13), سال (2011-6) , صفحات (91-115)

عنوان : ( موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت )

نویسندگان: الهام دهقان , محمد تقوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آثار داستانی بررسی موتیف و نشان دادن ارتباط آن با سایر عناصر داستان به تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و درک بهتر اجزای داستان بویژه پیام های ضمنی آن کمک می‌کند. صادق هدایت از نویسندگانی است که گاه آگاهانه و گاه ناخودآگاه در داستانهایش عناصری را که در شمول موتیف قرار می گیرند به کار برده است. موسیقی، نقّاشی، تیرگی و سرما و سایه از جمله عناصر تکرار شونده و عرب‌ستیزی، غلبه و قدرت سرنوشت، بی‌اختیاری آدمی، انزواطلبی از جمله درونمایه‌های تکرار شونده در داستانهای هدایت و همۀ این موارد در شمار موتیف های داستانهای او هستند. این عناصر و مفاهیم در داستانهای هدایت به نحوی معنی‌دار تکرار شده اند و در این تکرار گاه قصد هنری نویسنده و گاه دغدغه های فکری و عاطفی او در کار بوده است. موتیف های مفهومی (درونمایه ای) برای خواننده، دورنمایی از جهان‌بینی هدایت و دیدگاه خاصّ او به زندگی و انسان و همچنین ویژگی‌های شخصیّتی و حسّاسیّت‌های وی را آشکار می‌کنند. علاوه بر بررسی موتیف های غالب در داستان ها، در این مقاله نشان داده شده است که انواع موتیف ها مانند رنگها و ابزار و اشیای خاص یا بعضی رفتارها و حرکتهای قهرمانان که در یک داستان مستقل تکرار شده اند، کارکردهای مهمی در داستان دارند و درانسجام اثر و تقویت پیرنگ و در شخصیّت‌پردازی و فضاسازی‌های داستان مؤثّر بوده‌اند.

کلمات کلیدی

, موتیف, داستان‌نویسی, صادق هدایت, نقد ادبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024236,
author = {دهقان, الهام and تقوی, محمد},
title = {موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت},
journal = {نقد ادبی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {June},
issn = {2008-0360},
pages = {91--115},
numpages = {24},
keywords = {موتیف، داستان‌نویسی، صادق هدایت، نقد ادبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موتیف و گونه ها و کارکردهای آن در داستان های صادق هدایت
%A دهقان, الهام
%A تقوی, محمد
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2011

[Download]