دانش و توسعه, دوره (7), شماره (33), سال (2011-3) , صفحات (97-122)

عنوان : ( نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن )

نویسندگان: سیدجعفر حسینی , محمدحسین مهدوی عادلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عرضه مطمئن و پایدار انرژی طی چند دهه اخیر، یکی از چالش های اصلی کشورهای صنعتی بوده است. همچنین سایر کشورها، نظیر اقتصادهای نوظهور آسیایی و کشورهای آمریکای لاتین نیز در کنار کشورهای غربی به نقش و اهمیت انرژی پی برده اند. در این میان، نفت و گاز به دلایل متعدد از جمله: میزان سهولت در دسترسی، ارزش حرارتی بالا و ارزانی نسبت به سایر انرژی ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در این مقاله با نگاهی به توزیع جغرافیایی ذخایر و مصرف نفت خام و گاز طبیعی در مناطق مختلف جهان، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در منطقه خلیج فارس پرداخته می شود. همچنین پس از ذکر مهم ترین دلایل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در این منطقه به تبیین اصلی ترین راهبرد های کشورهای صنعتی برای حفظ امنیت عرضه انرژی و مقابله با تبعات توزیع جغرافیایی ذخایر نفت و گاز پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از شوک های نفتی دهه 70، راهبرد اصلی کشورهای صنعتی جهت حفظ امنیت عرضه انرژی استفاده از راهبرد تنوع بخشی به مبادی عرضه نفت و گاز بوده است.

کلمات کلیدی

, اقتصاد سیاسی , کشورهای صادرکننده نفت و گاز, کشورهای مصرف کننده نفت و گاز, منابع عرضه انرژِی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024239,
author = {حسینی, سیدجعفر and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {7},
number = {33},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {97--122},
numpages = {25},
keywords = {اقتصاد سیاسی ، کشورهای صادرکننده نفت و گاز، کشورهای مصرف کننده نفت و گاز، منابع عرضه انرژِی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به علل شکل گیری اقتصاد سیاسی نفت و گاز در خلیج فارس و استراتژی کشورهای صنعتی در قبال آن
%A حسینی, سیدجعفر
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]