دانش و توسعه, دوره (7), شماره (32), سال (2010-12) , صفحات (67-85)

عنوان : ( مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی , رضا فهیمی دوآب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که: چه نوع اطلاعاتی بر انتخاب خریداران سهام موثر است؟ هدف از این تحقیق، شناسایی اطلاعات موثر بر انتخاب خریداران سهام و ارائه، راهکارهایی جهت کارائی بالاتر بازار بورس است. در این تحقیق از آزمون میانگین، آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ برای دستیابی به نتایج استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که شایعات بر انتخاب خریداران سهام موثر است، در حالی که اطلاعات رسمی که سازمان بورس یا شرکت های عضو بورس منتشر می کنند بر انتخاب خریداران موثر نیست. نتیجه می شود که سازمان بورس نسبت به اطلاع رسانی شفاف در خصوص شرکت های عضو بورس اقدام نماید تا اعتماد خریداران نسبت به اطلاعات رسمی افزایش یابد و شرایط کارایی بازار بورس فراهم گردد.

کلمات کلیدی

, آزمون فرضیه, روش نظرسنجی, انتخاب سهام, اطلاعات و کارائی بازار, مدیریت ریسک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024241,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین and فهیمی دوآب, رضا},
title = {مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {7},
number = {32},
month = {December},
issn = {2008-1456},
pages = {67--85},
numpages = {18},
keywords = {آزمون فرضیه، روش نظرسنجی، انتخاب سهام، اطلاعات و کارائی بازار، مدیریت ریسک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A فهیمی دوآب, رضا
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]