نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: میثم رجب نیا , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیرات متقابل شبکههای برق و گاز بر یکدیگر سبب شده که از دیدگاههای مختلف برنامهریزی توسعه، بهرهبرداری و امنیت به مطالعه همزمان بین این دو شبکه پرداخته شود. در سالهای اخیر در کشور ما بهدلیل فراوانی سوخت گاز، احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی گازسوز با رشد چشمگیری مواجه بوده است. از اینرو برنامهریزی در زمینه بهینهسازی و یکپارچگی توسعه تولید و انتقال سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. هدف اصلی این مقاله، تبیین وابستگی متقابل بین مسائل برنامهریزی توسعه در هر یک از سیستمهای برق و گاز میباشد، بهطوریکه بهینهسازی همزمان و یا توسعه یکپارچه این دو سیستم میتواند از نظر فنی و اقتصادی مزایای زیادی را بهدنبال داشته باشد. در این مقاله با در نظر گرفتن یک سیستم مطالعاتی ساده شده، زمان و مکان احداث پروژههایی مربوط به توسعه تولید و انتقال سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی در افق برنامهریزی پنج ساله تعیین شده است. همچنین مقایسهای بین دو حالت، یکی برنامه - ریزی توسعه یکپارچه دو سیستم برق و گاز بهطور همزمان و دیگری برنامهریزی توسعه مجزا هر کدام از سیستمها به تنهایی بیان شده است. با توجه به پیچیدگیهای مسئله بهینهسازی برنامهریزی توسعه، برای حل این مسئله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, برنامهریزی توسعه تولید, برنامهریزی توسعه گاز طبیعی, برنامهریزی یکپارچه, بهینهسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024250,
author = {رجب نیا, میثم and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، برنامهریزی توسعه تولید، برنامهریزی توسعه گاز طبیعی، برنامهریزی یکپارچه، بهینهسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی توسعه دینامیکی یکپارچه سیستمهای انرژی الکتریکی و گاز طبیعی به کمک الگوریتم ژنتیک
%A رجب نیا, میثم
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]