نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار )

نویسندگان: رضا جزمی , حبیب رجبی مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سرمایهگذاران بخش خصوصی به منظور ورود به بازار، مدلسازی عدمقطعیتهای مختلف تأثیر- گذار بر مسئله ارزیابی اقتصادی پروژه احداث نیروگاه جدید میباشد. در این مقاله، ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری بخشخصوصی در نیروگاهها، از دیدگاه نهادهای سیاستگذار همانند نهاد تنظیم بازار بهمنظور دستیابی به دیدگاهی واقعگرایانه مورد بررسی قرار میگیرد. در روش پیشنهادی، عدمقطعیت در قیمت پیشنهادی تولیدکنندهها به صورت فصلی و با یک متغیر تصادفی که از یک تابع توزیع بتا تبعیت میکند، در نظر گرفته میشود. این عدمقطعیت برپایه روش مونت کارلو شبیه سازی شده و متوسط انرژی تولیدی سالانه نیروگاه مورد نظر براساس روش برآورد هزینه احتمالی تولید محاسبه میشود. برطبق قیمت پیشنهادی تولیدکننده و متوسط انرژی تولیدی، متوسط درآمد سالانه تخمین زده میشود. درنهایت، بعد از تعیین درآمدها و هزینههای سالانه سرمایهگذاری، شاخصهای اقتصادی همانند ارزش فعلی خالص و نرخ بازگشت داخلی جهت ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری مورد بررسی قرار میگیرند.

کلمات کلیدی

, آنالیز حساسیت, ارزیابی اقتصادی, بخش خصوصی, سرمایه گذاری, عد م قطعیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024252,
author = {جزمی, رضا and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آنالیز حساسیت، ارزیابی اقتصادی، بخش خصوصی، سرمایه گذاری، عد م قطعیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار
%A جزمی, رضا
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]