نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI )

نویسندگان: علی رمضانیان لنگرودی , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائلی که بر روی عملکرد بازار برق تأثیر نامطلوب میگذارد، مسأله قدرت بازار است که سبب کاهش رقابتپذیری و کارایی بازار برق میگردد. از این رو تشخیص پتانسیلهای بکارگیری قدرت بازار امری مهم و حیاتی است تا سیاستگذاران بازار بتوانند با اتخاذ سیاستهای مناسب، قدرت بازار را کاهش دهد. همواره از تمرکز بازار به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فاکتورها در افزایش پتانسیل بکارگیری قدرت بازار یاد میشود. از معروفترین شاخصهایی که برای بکار گرفته شده و بر اساس HHI است. در این مقاله، یک روش تحلیلی جهت تعیین بازه تغییرات شاخص HHI تعیین میزان تمرکز بازار استفاده میشود شاخص آن، کارایی سیاست پراکندهسازی در کاهش قدرت بازار ارزیابی شده است. جهت دستیابی به تخمین دقیقتری از بازه تغییرات تمرکز بازار، روش تحلیلی موجود با توجه به اطلاعات تجربی از روند قیمتدهی تولیدکنندگان اصلاح و فرمولبندی میشود.

کلمات کلیدی

, انحصار, سیاست پراکنده سازی, قدرت بازار, تمرکز بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024253,
author = {رمضانیان لنگرودی, علی and رجبی مشهدی, حبیب and رحیمیان, مرتضی},
title = {بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انحصار، سیاست پراکنده سازی، قدرت بازار، تمرکز بازار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر سیاست پراکنده سازی بر رقابت پذیری بازار بر پایه تخمین بازه تغییرات شاخص HHI
%A رمضانیان لنگرودی, علی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A رحیمیان, مرتضی
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]